Informacje i porady

Dla placówek oświatowych, firm oraz instytucji

gasnice

  1. Przeglądy i konserwacje gaśnic

Każda placówka oświatowa musi być wyposażona w ilość i rodzaj gaśnic dostosowaną do zagrożenia pożarowego w obiekcie. W praktyce w szkołach, przedszkolach i podobnych placówkach stosuje się gaśnice proszkowe ABC rozmieszczone na korytarzach. Oprócz tego (zgodnie z nowymi przepisami) wszystkie obiekty posiadające kuchnię muszą być wyposażone w gaśnicę przenośną, tzw. gastronomiczną, przeznaczoną do gaszenia pożarów typu F czyli pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych. Gaśnice te powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz do roku przez uprawnionych specjalistów, a raz na 5 lat muszą zostać poddane remontowi podczas którego następuje wymiana środka gaśniczego, gazu i uszczelek.

  1. Badania hydrantów

Jeśli w Państwa palcówce występują hydranty wewnętrzne to również, zgodnie z prawem, trzeba poddawać je badaniom wydajności i ciśnienia i utrzymywać w stanie zapewniającym sprawność. Takie badania należy wykonywać raz do roku. Dawniej sprawdzało się tylko kompletność wyposażenia hydrantu podczas wykonywania przeglądów gaśnic. Teraz nie ma takiej potrzeby. Wykonuje się tylko badania wydajności i ciśnienia. Podczas takiego badania każdy hydrant musi zostać uruchomiony (odbywa się to poprzez puszczanie wody przez odpowiednie urządzenie do beczki). Czynność ta oprócz wykonania pomiaru służy również zapewnieniu odpowiedniego przepływu wody w instalacji (przepłukanie instalacji) dzięki czemu nie osiada kamień wewnątrz rur i nie utrudnia przepływu. Badania wydajności i ciśnienia mogą wykonywać tylko uprawnieni specjaliści. Po wykonaniu badania musi być sporządzony odpowiedni protokół z pomiarami dla każdego punktu instalacji, a na drzwiczkach hydrantów powinny być naklejone kontrolki (wzór kontrolki podany w polskiej normie).

  1. Węże hydrantowe

Węże hydrantowe będące na wyposażeniu hydrantów wewnętrznych należy raz na 5 lat poddawać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, a więc na ich wytrzymałość. Trzeba tu pamiętać, że nawet 20-letnie węże potrafią być sprawne i nie ma potrzeby kupowania nowych, zawsze warto je sprawdzić. Prądownice (końcówki węża) powinny zgodnie z nowymi przepisami mieć możliwość zamknięcia, tzw. prądownice lejkowe i inne bez możliwości zamknięcia zostały wycofane.

  1. Oznakowanie obiektu

Trzeba pamiętać, że każdy obiekt powinien być oznakowany znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z polskimi normami. Z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek powinno być jasno pokazane w którym kierunku ma się udać w razie ewakuacji. Umiejscowienie podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń przeciwpożarowych oraz główny wyłącznik prądu i główny kurek gazu również powinny być dokładnie oznakowane.

  1. Impregnacje ogniochronne drewna i tkanin

Wszystkie elementy wystroju wnętrz (dywany, wykładziny, boazeria itd.) na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach, w których może jednocześnie przebywać ponad 50 osób muszą być materiałami niepalnymi. Te elementy które nie mają atestów niepalności od producenta należy zaimpregnować odpowiednimi środkami. Taką impregnację powinny wykonywać osoby uprawnione, które odpowiednio dobiorą rodzaj i ilość środka to potrzeb impregnacji, a po wykonaniu prac wystawią odpowiedni protokół.

  1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dokument ten jest wymagany dla wszystkich placówek oświatowych. Dokument (ok. 60-100 stron) zawiera charakterystykę pożarową obiektu, warunki ewakuacji i procedury ewakuacyjne opracowane indywidualnie oraz plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków. Oprócz tego w placówkach oświatowych konieczne jest sporządzenie planów ewakuacji dla każdej kondygnacji do rozmieszczenia na obiekcie. Najlepiej jak plany te mają zaznaczone umiejscowienie człowieka, znaczek „TU JESTEŚ”. Z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego należy zapoznać pracowników. Pracownicy podpisują oświadczenie, które wędruje do akt osobowych.